Register

Reglement

Art. 1 - Liantis awards

De 'Liantis awards' zijn een organisatie van dienstengroep Liantis.

Art. 2 - Vier awards

De Liantis awards bekronen op donderdag 10 oktober 2019 twee bedrijven en twee personen en dit telkens in twee categorieën:

Personeelsbeleid

  • Voor de onderneming/organisatie die zich met zijn aanpak inzake personeelsbeleid heeft onderscheiden van zijn collega’s.
  • Voor een student die een innoverende eindverhandeling heeft gemaakt over een HR-thema.

Welzijn en preventie

  • Voor de onderneming/organisatie die zich met zijn aanpak inzake welzijn en preventie heeft onderscheiden van zijn collega’s.
  • Voor een student die een innoverende eindverhandeling heeft gemaakt over een preventiethema.

Art. 3 - Deelnemers en werken

Onderneming/organisatie

Ieder bedrijf met 1 of meer vestigingen in België en 1 of meer werknemers in dienst kan deelnemen.

Het respectievelijke beleid inzake personeelsbeleid of welzijn en preventie biedt een meerwaarde.

Iedere onderneming wordt door minimaal 1 persoon van die onderneming vertegenwoordigd. Hij of zij is de persoon die het formulier op www.liantis-awards.be invult en doorstuurt. Hij of zij verklaart bij deelname op eer dat hij of zij integraal gemandateerd is vanuit de onderneming/organisatie om de onderneming/organisatie hiervoor in te schrijven met toepassing van het reglement terug te vinden op www.liantis-awards.be.

Studenten

U bent ingeschreven aan een erkend opleidingsinstituut, hogeschool of universiteit in België.

In het kader van uw studies maakt(e) u een eindverhandeling over een personeelsbeleid of een welzijn en preventiethema (veiligheid, gezondheid, ergonomie, psychosociaal welzijn en bedrijfshygiëne) en u hebt deze met succes verdedigd.

De jury kan de kandidaten uitnodigen om toelichtingen te verstrekken.

De casus is een weergave van het vooropgestelde doel, voorbereidingen, visie, concrete aanpak, oplossingen & knelpunten en resultaten.

Alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst van Liantis werken, zowel op basis van een arbeidscontract als op zelfstandige basis, en iedereen die betrokken is bij de organisatie, controle en uitvoering van de wedstrijd, kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd.

Art. 4 - Indienen

De werken worden digitaal ingediend tegen uiterlijk 8 september 2019 via www.liantis-awards.be. We houden ons het recht voor om werken die na voormelde datum ingediend worden, niet op te nemen in de kandidatenlijst.

De deelnemer beslist via inschrijving zelf voor welke categorie er deelgenomen wordt.

De volledige coördinaten van de auteur worden steeds vermeld in het werk.

Het is per onderneming/organisatie (professionals) of persoon (studenten)slechts mogelijk om per editie van de Liantis awards 1 keer deel te nemen. Indien meerdere werken per onderneming/organisatie of persoon ontvangen worden behoudt Liantis zich het recht voor zelf te selecteren of en welke deelname weerhouden wordt.

Art. 5 - Onafhankelijke jury

Alle ingediende werken zullen op basis van verschillende objectieve criteria beoordeeld worden door een onafhankelijke en onpartijdige jury, samengesteld uit leden uit de bedrijfswereld en de academische wereld. Er is een aparte jury voor de awards voor personeelsbeleid en de awards voor preventie en welzijn.

Juryleden, die als promotor of docent bij een ingezonden studententhesis zouden betrokken zijn of waarbij er zich een ander belangenconflict zou manifesteren, zullen zich onthouden bij de stemming. De secretaris van de awards zal geen beslissende stem hebben.

De beraadslagingen van de jury zijn geheim. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. De beslissingen zijn onherroepelijk. Wanneer geen van de werken voldoet aan de vooropgestelde criteria kan de jury afzien van het toekennen van de prijs van de laureaat.

Indien de jury van oordeel is dat naast de winnaar(s) nog 1 of meerdere werken een speciale vermelding verdienen, kan de jury beslissen om 1 of meerdere ‘eervolle vermelding’ aan te duiden.

Liantis en de juryleden verbinden zich ertoe de vertrouwelijke aard van de dossiers in acht te nemen t.o.v. derden, met inbegrip van de andere kandidaten.

Art. 6 – Jurydag

Per award worden uit de kandidaten drie genomineerden geselecteerd. Deze genomineerden ontvangen op woensdag 18 september een uitnodiging voor de jurydag, die zal plaatsvinden op woensdag 25 september in het Liantis-kantoor gelegen te Gent, Nadine Crappéstraat 1. Op deze jurydag krijgen de genomineerden de kans om hun werk voor te stellen aan de jury. Voor zover de genomineerde op de jurydag afwezig is, verliest de genomineerde zijn of haar nominatie voor de award.

Art. 7 - Criteria

Ondernemingen en organisaties

De Liantis awards worden toegekend aan de ondernemingen/organisaties die de jury het best konden overtuigen van hun specifieke aanpak inzake personeelsbeleid of welzijn en preventie. Door middel van de antwoorden op de vragen kan een specifieke focus, werkwijze, aanpak, beleid, etc aangetoond worden waarvan de jury oordeelt dat dit bijdraagt aan een positief personeelsbeleid of beleid inzake welzijn en preventie.

Studenten

De Liantis awards worden toegekend aan de auteurs van de beste casussen die aan de wedstrijdcriteria beantwoorden.

Bij het waardeoordeel zal de jury zich laten leiden door de volgende, niet-limitatieve criteria:

De studies zijn niet louter een beschrijving zijn van een situatie of een probleem. Zij moeten een pragmatische oplossing voorstellen voor een probleem of een aanpassing van bestaande organisatiestructuren.

De werken moeten origineel zijn. De persoonlijke opvattingen van de auteur moeten erin tot uiting komen. Het werk is de weerslag van de persoonlijke verwerking van de problemen, gegevens, cijfermateriaal, enz.

Het werk is creatief en vernieuwend, en werd nog niet eerder gepubliceerd.

Bij de werken van studenten gaat bijzondere aandacht naar de combinatie van theoretische onderbouw en praktische relevantie. Empirisch onderzoek is geen absolute voorwaarde, maar strekt wel tot aanbeveling.

Art. 8 - Prijzen

Ondernemingen en organisaties

Bij bepaling van mogelijke laureaten door de jury ontvangt elke winnaar van de Liantis awards, naast een ‘Liantis award', een advies- en begeleidingspakket voor een geïntegreerd gezondheidsbeleid op maat, ter waarde van € 1.250 tijdens of kort na de uitreiking op 10 oktober 2019 in het Concertgebouw in Brugge. De concrete invulling van het budget, die zal bestaan uit het leveren van diensten door Liantis binnen het bestaande aanbod van Liantis, ter waarde van € 1.250 wordt vervolgens in overleg met de winnaar bepaald.

Daarnaast ontvangt de projectverantwoordelijke van het winnende project een cheque ter waarde van € 250 als persoonlijke beloning.

Studenten

Bij bepaling van mogelijke laureaten door de jury ontvangt elke student-winnaar van de Liantis awards, naast een ‘Liantis award', een bedrag van € 1.250 tijdens of kort na de uitreiking op 11 oktober 2018 in het Concertgebouw in Brugge.

Art. 9 - Publicatie

Ondernemingen en organisaties

Alle deelnemers (de personen die het formulier invulden en doorstuurden, alsook de onderneming waarvoor de case werd ingediend) gaan akkoord dat een samenvatting en/of bespreking van het ingezonden case, al dan niet aangevuld met een interview, in aanmerking komt voor publicatie in de Liantis-communicatiemiddelen. De onderschrijvers van het inschrijvingsformulier geven uitdrukkelijk hun akkoord aan Liantis dat Liantis deze erkenning met naam van de onderneming/organisatie mag publiceren en aan de pers meedelen. Hij of zij verklaart op eer dat de betreffende onderneming/organisatie hiervan op de hoogte is en hiervoor toestemming gegeven heeft.

Studenten

Alle kandidaten gaan akkoord dat een samenvatting en/of bespreking van het ingezonden werk, al dan niet aangevuld met een interview, in aanmerking komt voor publicatie in de Liantis-communicatiemiddelen. De kandidaten geven uitdrukkelijk akkoord aan Liantis dat Liantis deze erkenning met naam van de auteur mag publiceren en aan de pers meedelen.

Art. 10 - Deelnemer

Als deelnemer verbindt u zich ertoe aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. Bij gebreke aan aanwezigheid kan de jury desgevallend een andere laureaat kiezen. De laureaat mag publiek ruchtbaarheid geven aan de award die hij of zij gewonnen heeft.

Art. 11 - Aansprakelijkheid

De kandidaten gaan akkoord dat Liantis op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de kandidaat zou kunnen lijden ingevolge de deelname aan de Liantis awards.

Elke deelnemer wordt geacht de bepalingen van dit reglement te aanvaarden. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden via info@liantis.be en www.liantis-awards.be